ТОВКУН ЛІДІЯ ПАВЛІВНА

Кандидат історичних наук, доцент, заступник завідувача кафедрою медико-біологічних дисциплін і валеології, завідуюча навчально-методичною лабораторією діагностики здоров’я та профілактики захворювань

Народилася 17. 12. 1972 р. в м. Переяслав-Хмельницький на Київщині.

У 1994 р. із відзнакою закінчила педагогічний факультет Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту.

Після закінчення університету працювала на кафедрі природничих дисциплін старшим лаборантом. Працюючи на кафедрі медико-біологічного спрямування, Л.П. Товкун у червні 2004 р. закінчила факультет післядипломної освіти Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди та отримала диплом спеціаліста про перепідготовку за напрямом 7.010103. ПМСО. Біологія.

Із серпня 2004 р. Л.П. Товкун розпочала науково-педагогічну діяльність на кафедрі валеології, анатомії та фізіології на посаді викладача, забезпечуючи викладання практичних курсів із «Валеології», «Шкільної гігієни», «Психогігієни», «Основ медичних знань».

Упродовж 2006–2009 рр. Л.П. Товкун навчалася в аспірантурі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за спеціальністю 07.00.07 – історія науки й техніки. Під керівництвом професора Н.І. Коцур у вересні 2010 р. Л.П. Товкун захистила дисертацію на тему: «Академік О.В. Корчак-Чепурківський: наукова, організаційна робота та педагогічна діяльність в 1883–1947 рр.». За рішенням президії Вищої атестаційної комісії України у грудні 2010 р. Л.П. Товкун присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук.

Після закінчення аспірантури Л.П. Товкун працює на кафедрі медико-біологічних дисциплін і валеології старшим викладачем. У результаті удосконалення фахового рівня Л.П. Товкун у січні 2014 р. рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту присвоєно вчене звання доцента кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології.

На даний час доцент Л.П. Товкун забезпечує викладання лекційних і практичних курсів для студентів різних спеціальностей університету із таких дисциплін, як: «Валеологія», «Шкільна гігієна», «Психогігієна», «Методика формування репродуктивного здоров’я учнівської молоді», «Основи медичних знань».

Л.П. Товкун розроблено електронні лекції, тестові завдання та робочі програми таких навчальних дисциплін, як валеологія, основи медичних знань, шкільна гігієна, психогігієна, методика формування репродуктивного здоров’я учнівської молоді для студентів спеціальностей: «Дошкільна освіта», «Соціальна педагогіка», «Психологія», «Історія», «Практична психологія», «Фізичне виховання», «Професійна освіта. Економіка», «Професійна освіта. Туристичне обслуговування», «Професійна освіта. Товарознавство», «Професійна освіта. Документознавство».

Л.П. Товкун здійснює керівництво у написанні наукових статей студентами різних спеціальностей, курсових і дипломних робіт студентами денної та заочної форм навчання за спеціальністю «Біологія». Наукова робота студентів проводиться у тісній співпраці з провідними науковими установами України – ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України» та з кафедрою комунальної гігієни та екології людини Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця з проблем фізіолого-гігієнічного супроводу навчального процесу. Також Л.П. Товкун є методистом із валеології, шкільної гігієни та психогігієни під час проходження студентами педагогічних практик.

Л.П. Товкун притаманна широта наукових інтересів і пошуків – близько 100 наукових і навчально-методичних праць присвячені питанням: історії науки й техніки, фізичному здоров’ю, психічному здоров’ю, репродуктивному здоров’ю учнівської та студентської молоді, статевому вихованню школярів, здоровому способу життя та дослідженням біологічного віку студентів, харчуванню студентів, здоров’язбережувальному супроводу навчального процесу, валеологічній освіті школярів, оздоровчим технологіям у формуванні в дітей і підлітків основ здорового способу життя, попередження дитячого травматизму в школі, питанням долікарської допомоги в надзвичайних ситуаціях, комп’ютерній залежності сучасних школярів. Має низку зарубіжних публікацій. Результати досліджень представлені на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, а також вдало використовуються під час передачі знань студентам.

Доцент Л.П. Товкун є співавтором: монографії «О.В. Корчак-Чепурківський (1857–1947): шлях від земського лікаря до академіка
УАН-УАН-АН УРСР: монографія» (В.П. Коцур, Н.І. Коцур, Л.П. Товкун, 2013 р.), підручника – «Валеологія» (Н.І. Коцур, Л.С. Гармаш, Л.П. Товкун, 2011 р.) (із грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України) та 8-ми навчально-методичних посібників: «Валеологія» (Н.І. Коцур, Л.С. Гармаш, Л.П. Товкун, 2009 р., 2010 р. (із грифом Міністерства освіти і науки України), «Шкільна гігієна» (Н.І. Коцур, Л.С. Гармаш, Л.П. Товкун, 2010 р.), «Анатомія та фізіологія дитячого організму. Валеологія. Основи медичних знань. Шкільна гігієна» (Н.І. Коцур, Л.П. Товкун, Н.І. Годун, Ю.О. Гріненко, 2014 р.), «Основи медичних знань. Анатомія та фізіологія дитячого організму. Вікова фізіологія і шкільна гігієна. Валеологія» (Н.І. Коцур, Л.П. Товкун, Н.І. Годун, О.М. Миздренко, 2014 р.), «Анатомія та фізіологія дитячого організму. Основи медичних знань. Валеологія» (Н.І. Коцур, Л.П. Товкун, Н.І. Годун, О.М. Миздренко, 2014 р.), «Основи здоров’я учнів основної школи» (Н.І. Коцур, Л.П. Товкун, К.С. Варивода, 2016 р.), «Основи безпеки життєдіяльності в загальноосвітніх навчальних закладах» (Н.І. Коцур, Л.П. Товкун, К.С. Варивода, 2016 р.).

Одночасно з науковою та навчально-методичною роботою Л.П. Товкун займається науково-дослідною роботою – працює над виконанням держбюджетної науково-дослідної теми «Безпека життєдіяльності і охорона здоров’я дітей і молоді: психолого-педагогічні та медичні аспекти», затвердженої Міністерством освіти і науки України на посаді старшого наукового співробітника (2015–2016 рр.).

У вересні 2015 р. Л.П. Товкун обрано членом Європейської асоціації наук із безпеки (Польща).

Л.П. Товкун – член ради природничо-технологічного факультету, член ревізійної комісії профкому університету, член редакційної колегії (відповідальний секретар) наукового видання «Переяславський літопис», включеного до переліку наукових фахових видань України (Наказ Міністерства освіти і науки України № 793 від 4.07.2014 р.).

Водночас із цим, Л.П. Товкун бере участь в атестації наукових кадрів як офіційний опонент (Н.В. Веселова «Становлення і розвиток харківських наукових шкіл у галузі техніки та електрофізики високих напруг (1930 –2010 рр.)», яка була представлена на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.07 – історія науки й техніки, спеціалізована вчена рада К 64.050.16 Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», вересень 2015 р.).

У 2015–2016 рр. Л.П. Товкун залучалася до роботи у Київській обласній Малій академії наук учнівської молоді (секція «Валеологія»), як рецензент заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт учнів і член журі ІІ туру.