Історія кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології бере свій початок із часів створення Переяслав-Хмельницького філіалу Київського державного педагогічного інституту ім. О.М. Горького (1987 р.), а з 1998 р. – Переяслав-Хмельницького державного університету імені Григорія Сковороди. 

Впродовж 30 років становлення і розвитку кафедри внаслідок реорганізаційних перетворень змінювалася її назва. З 1987 по 1998 рр. кафедра мала назву «кафедра природничих дисциплін». У цей період завідувачами кафедрою були: кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України, відмінник освіти України Купцов Віталій Васильович (1938–2010 рр.) та кандидат педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти і науки Чернов Борис Олексійович (нині завідувач кафедрою географії, екології і методики навчання).

Згідно наказу ректора університету № 42-К від 26 травня 1998 р. була створена кафедра під назвою «кафедра валеології, анатомії та фізіології». Її завідувачем була призначена кандидат біологічних наук, доцент Кебкало Тамара Григорівна, яка очолювала кафедру до 2012 р.

З 1.09.2011 р. кафедра має назву «кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології» (наказ ректора № 83 від 25.06.2010 р.). Її очолює з 2012 р. і до нинішнього часу професор Коцур Надія Іванівна.

Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології здійснює підготовку фахівців – майбутніх учителів, вихователів, педагогів вищих навчальних закладів за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст та магістр. Викладачами кафедри забезпечується читання близько 50 медико-біологічних дисциплін, зокрема, таких як: «Анатомія людини», «Фізіологія людини», «Вікова фізіологія», «Гістологія», «Педіатрія», «Основи медичних знань», «Шкільна гігієна», «Валеологія», «Психогігієна», «Безпека життєдіяльності», «Цивільний захист», «Лікувальна фізкультура», «Масаж», «Охорона праці в галузі» та ін. Кафедра обслуговує всі факультети університету. Щорічне педагогічне навантаження викладачів кафедри складає понад 9000 годин.

Сучасний склад кафедри представлений фахівцями високої наукової кваліфікації, досвідченими викладачами, серед яких 1 доктор наук, професор, 9 кандидатів наук, із них 4 доценти, 5 старших викладачів. Якісний показник професорсько-викладацького складу кафедри складає 90%.

На кафедрі в різні роки її діяльності працювали відомі вчені в галузі фізіології, психофізіології, фізичного виховання і спорту. Зокрема, Василенко Дмитро Артурович – професор, доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту фізіології імені О.О. Богомольця НАН України, відомий учений в галузі нейрофізіології в Україні та за кордоном. Працював на кафедрі за сумісництвом в 2000–2003 рр., консультував бакалаврів та магістрів кафедри в їх науково-дослідній роботі. Свою викладацьку і наукову роботу Д.А. Василенко поєднував з діяльністю наукового редактора Міжнародного журналу «Neurofisiology» та члена редколегії Фізіологічного журналу. Впродовж кількох років є членом спеціалізованих рад із захисту дисертацій зі спеціальності «Фізіологія людини і тварин».

Гармаш Людмила Сергіївна – кандидат психологічних наук, доцент, відмінник освіти України. Автор понад 80 наукових і навчально-методичних праць. Працювала на кафедрі впродовж 1991–2015 рр. Коло її наукових інтересів: психофізіологічні особливості дітей дошкільного і молодшого шкільного віку, медико-біологічні та психолого-педагогічні проблеми шкільної дезадаптації, психогігієнічні аспекти навчально-виховного процесу, репродуктивне здоров’я учнівської та студентської молоді.

Впродовж 14 років на кафедрі працював Данилко Микола Тихонович (1953–2012 рр.) – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, заслужений працівник фізичної культури і спорту України. Автор більше 100 наукових публікацій. Коло наукових інтересів – рівень готовності майбутніх вчителів фізичного виховання до основних видів професійної діяльності.

На початковому етапі створення на кафедрі природничих наук працювали викладачі, які сьогодні очолюють навчальні та науково-структурні підрозділи та працюють на інших кафедрах університету. Зокрема, Куйбіда Віктор Віталійович – кандидат біологічних наук, доктор історичних наук, професор, декан факультету фізичного виховання, заслужений працівник освіти і науки. Автор більше 200 наукових публікацій та 9 раціоналізаторських пропозицій з актуальних питань природничих наук.

Розсоха Антоніна Павлівна – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач аспірантурою. Автор близько 90 наукових публікацій, присвячених різностороннім питанням загальної історії та історії педагогіки, професійній освіті.

Шаповал Лариса Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри біології та методики викладання. Автор близько 50 наукових праць, присвячених різностороннім питанням природоохоронної діяльності, екологічного виховання, професійної підготовки педагогів та методики викладання біології у вищій школі.

В різні роки за сумісництвом на кафедрі працювали Лесик Володимир Васильович – кандидат педагогічних наук, доцент; Кириченко Тарас Григорович – кандидат педагогічних наук, доцент;  Джужа Тетяна Василівна – кандидат медичних наук, доцент.

До останніх днів свого життя науковою і педагогічною діяльністю займався Купцов Віталій Васильович (1938–2010 рр.) – кандидат медичних наук, доцент, організатор медико-біологічної освіти в університеті та медицини в Україні. Він опублікував більше 50 наукових праць, видав 3 підручники та навчально-методичні посібники з основ медичних знань, які використовуються в навчальному процесі при підготовці вчителів усіх спеціальностей, мав великий авторитет серед студентів і колег.