МИЗДРЕНКО ОКCАНА МИКОЛАЇВНА

Кандидат історичних наук, старший викладач, науковець в галузі гігієни та  фізіології

Народилася 8 липня 1982 р. у м. Переяслав-Хмельницький на Київщині.

У червні 2006 р. закінчила з відзнакою ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія. Психологія» здобувши кваліфікацію вчителя біології, валеології та основ екології, практичного психолога у закладах освіти, викладача у ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації, організатора освіти.

Із вересня 2006 р. продовжила навчання в магістратурі вищезгаданого навчального закладу. У жовтні 2007 р. отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю  «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» та здобула кваліфікацію викладача біологічних дисциплін.

З 2006 по 2010 рр. працювала на посаді методиста Інституту фізичного виховання та природознавства ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Упродовж 2010–2013 рр. О.М. Миздренко навчалася в аспірантурі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за спеціальністю 07.00.07 – історія науки й техніки. Під керівництвом доктора історичних наук, професора Н.І. Коцур працювала над дисертаційним дослідженням за темою: «Наукові студії професора В.Я. Підгаєцького в 1914–1929 рр.».

Із вересня 2013 р. О.М. Миздренко розпочала науково-педагогічну діяльність на кафедрі медико-біологічних дисциплін і валеології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

У квітні 2014 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.053.01 у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» О.М. Миздренко захистила дисертацію «Науковий студії професора В.Я. Підгаєцького в 1914–1929 рр.». У червні того ж року отримала диплом кандидата історичних наук зі спеціальності «Історія науки й техніки».

О.М. Миздренко автор понад 27 наукових праць, з них 2 навчально-методичних посібників, 7 статей у фахових виданнях, 3 статті у збірниках наукових праць, понад 12 матеріалів конференцій, 2 праці, що входять до науково-метричної бази та 1 закордонна стаття. Всі праці присвячено актуальним питанням вітчизняної науки й техніки, природоохоронній діяльності, збереженню та зміцненню здоров’я дітей, підлітків та студентської молоді.

Наукова робота О.М. Миздренко спрямована на дослідження наукових студій ученого-гігієніста професора В.Я. Підгаєцького для з’ясування основних етапів становлення й розвитку гігієнічної науки та вищої медичної освіти на терені України та практичного застосування фізіолого-гігієнічних рекомендацій професора В.Я. Підгаєцького з наукової організації праці при читанні таких курсів як: «Виробнича санітарія», «Профілактика виробничого травматизму та професійних захворювань», «Прикладна валеологія, фізіологія та гігієна праці»; вивчення наукових здобутків вченого, які спрямовані на відтворення здоров’я і забезпечення повноцінного генетичного фонду нації з актуальних питань євгеніки і спадковості, медико-генетичного консультування, фізичного виховання при розробці лекційних та практичних курсів з таких дисциплін як: «Валеологія», «Гігієна», «Основи медичних знань».

На даний час О.М. Миздренко забезпечує викладання лекційних курсів з таких дисциплін як «Гігієна», «Валеологія» «Основи медичних знань» та практичних курсів із дисциплін «Фізіологія людини», «Фізіологія людини та тварин», «Вікова фізіологія з основами генетики».

Для студентів природничо-технологічного факультету напряму підготовки «Професійна освіта (охорона праці)», О.М. Миздренко розробила й викладає низку дисциплін: «Виробнича санітарія», «Прикладна валеологія, фізіологія та гігієна праці», «Профілактика виробничого травматизму та професійних захворювань.

Розроблені теоретичні та практичні курси з вище перелічених дисциплін покликані: ознайомити студентів із закономірностями реагування систем і органів організму людини на робочі навантаження для наукового обґрунтування рекомендацій з оптимізації трудового процесу і умов навколишнього середовища; забезпечити відповідні сучасним вимогам знання студентів про загальні організаційні й правові основи, так і конкретні вимоги гігієни праці та сформувати необхідні у майбутній практичній діяльності спеціаліста уміння і навички для реалізації їх практиці; сформувати у студенів глибоке розуміння необхідності підтримки здорового способу життя, допомогти здобути глибокі знання у сфері педагогічної, медичної та психологічної валеології, навчити їх практично застосовувати набуті вміння і навички у професійній діяльності з метою профілактики захворювань, оптимізації здоров’я особистості, орієнтації її на здоровий спосіб життя, формування свідомого та відповідального ставлення до індивідуального здоров’я та здоров’я оточуючих в процесі трудової діяльності.