КОЦУР НАДІЯ ІВАНІВНА

Учений в галузі історії науки й техніки, історії медицини,  доктор історичних наук, професор, академік Міжнародної академії безпеки життєдіяльності.  Відмінник освіти України. Завідувач кафедрою медико-біологічних дисциплін і валеології (з 2012 р. і до теперішнього часу)

Народилася 10 серпня 1959 р. на Сумщині. У 1976 р. закінчила із золотою медаллю середню школу і відразу ж стала студенткою Дніпропетровського медичного інституту, який закінчила в 1882 р. До наукової роботи залучалася ще зі студентських лав, проводила експериментальні дослідження в гігієнічних лабораторіях інституту, брала участь у наукових студентських конференціях.

З 1982 по 1985 рр. працювала за направленням – лікарем-епідеміологом на Сумщині (с.м.т. Велика Писарівка та м. Ромни). У цей період брала активну участь у ліквідації найбільш поширеного в Україні епідемічного вогнища – опісторхозу. Проводила науково-дослідну роботу з встановлення епідемічного ланцюга поширення інфекційних захворювань в даному регіоні, має низку публікацій з даної проблеми.

Впродовж 1985–1987 рр. – лікар-епідеміолог Мінського району м. Києва. Коло наукових і практичних інтересів у цей період – імунопрофілактика дитячого населення.

З 1987 р. і по теперішній час працює в Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди на різних посадах: викладача, старшого викладача, доцента, професора.

Н.І. Коцур розробила і викладає низку фундаментальних дисциплін природничого циклу для студентів різних спеціальностей: «Анатомія і фізіологія дитини з основами генетики», «Вікова фізіологія», «Шкільна гігієна», «Валеологія», «Педіатрія», «Психогігієна». Для заочної та дистанційної форм навчання розробила пакет навчально-методичного супроводу та електронні варіанти навчальних посібників. Для оцінювання контролю знань студентів із зазначених дисциплін підготовила понад 3000 тестових завдань.

У 1997 р. в Київському університеті імені Тараса Шевченко захистила кандидатську дисертацію з проблем історії розвитку охорони здоров’я в Україні періоду непу (1921–1929 рр.). У 1998 р. Н.І. Коцур присвоєно наукове звання доцента, а в 2006 р. – професора кафедри валеології, анатомії та фізіології.

З 1999 р. Н.І. Коцур є заступником голови наукової ради та членом навчально-методичної ради університету, а з 2015 р. – голова наукової ради університету.

Паралельно з навчальною і методичною роботою Н.І. Коцур активно проводить наукову роботу. У науковому доробку Н.І. Коцур понад 300 наукових і навчально-методичних  праць, в тому числі 5 монографій та близько 30 навчальних, навчально-методичних посібників та підручників: «Основи педіатрії і дитячої гігієни» (2004 р., 1-е вид.; 2008 р., 2-е вид), «Психогігієна» (2005 р., 1-е вид, 2006 р., 2-ге вид.), «Валеологія» (2009 р.; 2011 р.), «Шкільна гігієна» (2010 р.), «Анатомія та фізіологія дитячого організму. Валеологія. Основи медичних знань. Шкільна гігієна» (2014 р.), «Основи безпеки життєдіяльності і охорони здоров’я дітей в дошкільних закладах (2016 р.) та ін. Н.І. Коцур автор більше 20 закордонних публікацій.

З 1999 р. і до теперішнього часу працює над виконанням держбюджетних наукових проектів, затверджених Міністерством освіти і науки України  на посаді старшого та провідного наукового спеціаліста. У 1999–2003 рр. – старший науковий спеціаліст наукового проекту «Теорія і практика формування здорового способу життя в навчально-виховних закладах», який здійснювався в рамках  міжнародного проекту Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю в Україні» та відзначений на конкурсі, що проходив під егідою представництва ООН в Україні та науково-методичного Центру превентивного виховання АПН України. У 2007–2008 рр. – провідний науковий спеціаліст науково-дослідної тематики «Організаційна структура та критерії оцінювання рівня сформованості спортивного стилю життя підростаючого покоління України (№ 0107U002974. Наказ МОН України № 732 від 27.10.2006 р.). У 2009–2010 рр. – провідний науковий спеціаліст науково-дослідної тематики «Педагогічні технології формування спортивного стилю життя дітей, підлітків і молоді в процесі занять фізичною культурою і спортом (№ 0109U002639. Наказ МОН України № 1043 від 17.11.2008 р.). У 2013–2014 рр. – провідний науковий спеціаліст наукового проекту на тему: «Організаційно-методичні засади формування спортивного стилю життя дітей, підлітків і молоді України»

З 2012 р. Н.І. Коцур є керівником кафедральної ініціативної науково-дослідної теми «Формування здорового способу життя в учнівської і студентської молоді: медико-біологічні та психолого-педагогічні аспекти», яка внесена в державний реєстр Українського ІНТЕ (№ 112 U 005313).

З 2015 р. Н.І. Коцур очолює держбюджетну науково-дослідну тему: «Безпека життєдіяльності і охорона здоров’я дітей і молоді: психолого-педагогічні та медичні аспекти» (№ держреєстрації 0115U002439), яка спрямована на з’ясування теоретико-методологічних засад безпеки життєдіяльності і охорони здоров’я та їх практичного застосування в системі безперервної освіти з урахуванням наукових здобутків вітчизняних та закордонних учених.

З 2014 р. професор Н.І. Коцур бере активну участь в Міжнародному проекті «EcoBRU» (Ecologial Educacion for Belarus, Russia fnd Ukraine), який проходить в рамках ІV програми Європейської комісії ТЕМПУС. У рамках проекту «EcoBRU» на базі Латвійського університету (м. Рига) 21–26.02.2016 р. проходило стажування Н.І. Коцур за програмою «Екологізація освіти: розробка та впровадження програм».

Вагоме місце в науковій роботі професора Н.І. Коцур посідає участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, симпозіумах з різноаспектних проблем розвитку освіти і науки, зокрема історії науки й техніки, безпеки життєдіяльності, охорони здоров’я, валеології, психогігієни, вікової психології та ін. Брала активну участь у міжнародних конференціях за кордоном, зокрема виступала з доповідями в Польщі (м. Жешув, 2001 р.; м. Краків, 2010 р., 2016 р.; м. Вроцлав, 2012 р.; м. Августово, 2014 р.; м. Доброва-Гурніча, 2016 р.), Франції (м. Париж, 2003 р.), Німеччині (м. Берлін, 2008 р.), Швейцарії (м. Женева, 2009 р.), Росії (м. Санкт-Петербург, 2005 р.), Словаччині (2013 р.).

У 2012 р. Н.І. Коцур захистила докторську дисертацію на тему: «Становлення і розвиток гігієнічної науки в Україні (друга половина ХІХ –
20-ті рр. ХХ століття) зі спеціальності «Історія науки й техніки», в якій висвітлюються соціально-економічні передумови та основні етапи формування вітчизняної гігієнічної науки, діяльність земських лікарів у галузі професійної гігієни, розкривається санітарно-протиепідемічна діяльність наукових медичних товариств та становлення гігієнічної науки в університетах та академічних установах на теренах України. Результати дисертаційної роботи із більш ґрунтовнішим висвітленням вказаної проблеми лягли в основу написання монографії обсягом 42,2 друкованих аркушів та мають не лише теоретичне, але й практичне значення при викладання таких дисциплін як «Шкільна гігієна», «Психогігієна», «Валеологія», «Педіатрія».

З 2009 р. професор Н.І. Коцур – член чотирьох спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій зі спеціальності «Історія науки й техніки», «Історія України», «Теорія і методика професійної освіти», «Історія педагогіки» в Національному технічному університеті «ХПІ», ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди» та Національній науковій сільськогосподарській бібліотеці НААН України. Н.І. Коцур входить до редакційної колегії фахових наукових збірників: «Гуманітарний вісник», «Переяславський літопис», «Історія науки і біографістика» та інших збірників університету, а також здійснює рецензування наукових публікацій – підручників, навчальних і навчально-методичних посібників, монографій, словників, статей.

Наукові здобутки Н.І. Коцур мають визнання. Зокрема, в 2010 р. у Всеукраїнському конкурсі «Краща робота з безпеки життєдіяльності та основ здоров’я за 2010 р.» навчальні посібники «Валеологія» та «Шкільна гігієна» визнані одними із найкращих і нагороджені дипломами переможців.

Н.І. Коцур здійснює керівництво аспірантами та здобувачами. Під її керівництвом захищено 16 кандидатських дисертацій, серед яких 13 зі спеціальності «Історія науки й техніки». 6 кандидатських дисертацій захищено викладачами кафедри (Л.П. Товкун, Н.І. Годун, О.М. Миздренко, Ю.Л. Козубенко, О.А. Палієнко, К.С. Варивода). За період керівництва професором Н.І. Коцур кафедрою значно зріз якісний показник професорсько-викладацького складу з вченими ступенями і званнями, який складає на сьогодні 90 %. В даний час Н.І. Коцур здійснює керівництво 4 аспірантами та консультування 2 докторантами.

Значну увагу Н.І. Коцур приділяє науковій-дослідній роботі студентів. Зокрема, здійснює керівництво дипломними роботами бакалаврів, спеціалістів та магістрів. Під її керівництвом студенти природничо-технологічного факультету щорічно беруть участь у всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях та конкурсах наукових робіт з медико-психологічних та педагогічних аспектів здорового способу життя молоді. Зокрема, під керівництвом професора Н.І. Коцур наукові роботи студентів посідали призові місця на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.

З 2011 р. професор Н.І. Коцур очолює наукову школу «Соціальні аспекти розвитку вітчизняної науки і техніки в другій  половині ХІХ–ХХІ столітть», яка забезпечує міждисциплінарний зв’язок в галузі історії науки й техніки, історії медицини, історії біологічних наук (фізіології, анатомії, гістології, ботаніки, зоології та ін.), історії педагогіки, історії психології, біографістики, регіоналістики, інтелектуальної історії, історії України та ін. Одним із пріоритетних завдань наукової школи є з’ясування ролі і значення соціальних аспектів розвитку вітчизняної науки і техніки в другій половині ХІХ–ХХ столітті та визначенні найцінніших її здобутків для сучасного відродження української нації і держави.

З 2005 р. – дійсний член (академік) Міжнародної Академії Безпеки Життєдіяльності, з 2009 р. – член Європейської Асоціації наук з Безпеки, а з 2016 р. – віце-президент зазначеної Асоціації від України (м. Краків, Польща). У рамках міжнародної співпраці проводяться спільні конференції, консультаційна діяльність, навчання, організація зустрічей і дискусій, обмін інформацією тощо. За ініціативою професора Н.І. Коцур упродовж 2010–2016 рр. було організовано і проведено 6 Міжнародних науково-практичних конференцій «Безпека життєдіяльності і охорона здоров’я дітей і молоді ХХІ сторіччя: сучасний стан, проблеми та перспективи», які проходили згідно плану наукових заходів Міністерства освіти і науки України та участі її співорганізаторів – European association for security.

За активну та сумлінну працю і вагомий внесок у розвиток науково-дослідної роботи університету неодноразово нагороджувалася грамотами, дипломами і подяками університету, Київського обласного управління освіти, міської ради і районної держадміністрації м. Переяслав-Хмельницький, Міністерства освіти і науки України (2009, 2012 рр.), Малої академії наук (2015 р.). У 1999 р. Н.І. Коцур отримала звання «Відмінник освіти України». За здобутки в науковій і навчально-виховній роботі в 2001 р. нагороджена пам’ятною медаллю в честь 15-річчя Переяслав-Хмельницького педагогічного інституту імені Григорія Сковороди, а в 2009 р. – медаллю Г.С. Сковороди. У 2007 р. визначена нагрудним знаком Міністерства освіти і науки «За наукові досягнення». У 2014 р. Н.І. Коцур нагороджена медаллю відомого краєзнавця, історика, Героя України М.І. Сікорського.

Сучасне коло наукових інтересів Н.І. Коцур – становлення і розвиток природничих та медичних наук в Україні в ХІХ–ХХІ ст.; медико-біологічні та психолого-педагогічні аспекти формування здорового способу життя в учнівської і студентської молоді; безпека життєдіяльності та охорона здоров’я дітей і підлітків.