Однією з пріоритетних складових діяльності кафедри є наукова та науково-дослідна діяльність, яка реалізується відповідно до Концепції наукової та науково-технічної діяльності й перспективного плану розвитку університету згідно з вимогами Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», а також інших нормативно-правових документів.

Викладачами  кафедри підготовлено понад 1000 публікацій, серед яких 5 підручників, понад 50 навчальних та навчально-методичних  посібників, 5 монографій, 250 статей, що входять до переліку  фахових видань, 50 статей, опублікованих в іноземних виданнях, понад 700 публікацій у збірниках матеріалів конференцій та інших виданнях.

Науковий потенціал кафедри постійно зростає за рахунок підготовки до захисту докторських та кандидатських дисертацій та отримання вчених звань професора і доцента. Упродовж існування кафедри була захищена 1 докторська дисертація (Н.І. Коцур) та 10 кандидатських дисертацій (Н.І. Коцур, Л.С. Гармаш, М.Т. Данилко, Л.П. Товкун, Н.І. Годун, С.І. Горденко, О.М. Миздренко, О.А. Палієнко, Ю.Л. Козубенко, К.С. Варивода). На сьогодні загальний відсоток викладачів, які мають науковий ступінь складає 90%.

Викладачами кафедри здійснюється керівництво науковими дослідженнями аспірантів. Під керівництвом професора Н.І. Коцур захищено 16 кандидатських дисертацій, серед яких 6 дисертацій виконані здобувачами кафедри. Тематика дисертаційних досліджень викладачів кафедри спрямовувалася на дослідження невідомих та маловідомих сторінок історії становлення і розвитку вітчизняної природничої та медичної науки, з’ясування інтелектуального портрету учених-природодослідників і лікарів та їх наукового простору. Завдяки проведеним дослідженням Л.П. Товкун, О.М. Миздренко, Н.І. Коцур були відновлені та повернені із забуття імена репресованих у
20-х рр. ХХ ст. учених-лікарів – В.В. Підгаєцького, О.В. Корчак-Чепурківського, В. Удовенка, О.Г. Черняхівського. Результати дисертаційних досліджень викладачів кафедри мають практичне значення при викладанні таких дисциплін як «Шкільна гігієна», «Валеологія», «Психогігієна», «Анатомія і фізіологія», «Гістологія», «Фізіологія ВНД». У даний час професор Н.І. Коцур здійснює керівництво 5 кандидатськими дисертаціями та консультування 2 докторськими дисертаціями, а також опонування, рецензування дисертаційних досліджень, авторефератів, монографій.

Наукові досягнення викладачів кафедри мають також практичне значення в роботі педагогів шкіл, вихователів дошкільних закладів. Зокрема, навчальний посібник Н.І. Коцур «Основи педіатрії і дитячої гігієни» (2004 р.) використовується в практичній діяльності вихователів, медичних працівників та методистів дошкільних закладів. Навчальний посібник Н.І. Коцур та Л.С. Гармаш «Основи психогігієни» (2006 р.) використовується в роботі психологів загальноосвітніх навчальних закладів. Навчально-методичний посібник Н.І. Коцур «Основи безпеки життєдіяльності і охорони здоров’я дітей в дошкільних закладах» (2015 р.) пройшов апробацію в дошкільних навчальних закладах «Сонечко» та «Любавонька» (м. Переяслав-Хмельницький).

Професорсько-викладацький склад кафедри працює над ініціативною науково-дослідною тематикою «Медико-біологічні та психолого-педагогічні аспекти формування здорового способу життя» (№ держреєстації 0112U005313). Керівник наукової тематики – професор Н.І. Коцур. У руслі цієї проблематики проводяться такі напрями наукових досліджень: здоров’язбережувальний супровід організації навчально-виховного процесу в дитячих та загальноосвітніх навчальних закладах; неспецифічні та специфічні загальнооздоровчі засоби в профілактиці захворювань у дітей і підлітків; оцінка морфо-функціонального стану організму дітей, підлітків та студентів; оцінка рівня фізичного та біологічного розвитку учнівської і студентської молоді; психофізіологічні особливості адаптації дітей шестирічного віку до навчання в школі; вікові особливості адаптаційних можливостей організму дітей і підлітків; оцінка рівня фізичного та психічного здоров’я школярів та студентів; репродуктивне здоров’я та статеве виховання учнівської і студентської молоді та ін.

Наукові здобутки викладачів кафедри висвітлюються в публікаціях у наукових журналах, фахових збірниках наукових праць, збірниках матеріалів всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій як в Україні, так і за її межами. Упродовж останніх 5-ти років викладачами кафедри за напрямом ініціативної науково-дослідної тематики опубліковано  близько 100 статей у фахових наукових збірниках. Члени кафедри взяли участь у понад 200 міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях.

Науково-дослідна тематика кафедри стала основним напрямом наукової-пошукової роботи бакалаврів, спеціалістів, магістрантів спеціальності «Біологія». Останні роки значно активізувалася робота по опублікуванню матеріалів досліджень студентів окремо та разом із викладачами кафедри в збірках наукових праць матеріалів конференцій. За науковим напрямом кафедри захищено 60 магістерських та понад 80 бакалаврських і дипломних робіт. Під керівництвом науковців кафедри Н.І. Коцур, Т.Г. Кебкало, Л.С. Гармаш, Л.П. Товкун, Н.І. Годун магістрами, спеціалістами та бакалаврами підготовлено понад 200 публікацій.

Результати науково-дослідної роботи викладачів кафедри, аспірантів, бакалаврів публікуються щорічно в «Збірнику студентських наукових робіт» університету, членами редколегії якого є професор Н.І. Коцур та доцент Т.Г. Кебкало.

Наукові здобутки викладачів кафедри мають визнання. Зокрема, у відкритому Всеукраїнському конкурсі «Краща робота з безпеки життєдіяльності і основ здоров’я», який проходив на базі Національного авіаційного університету (2011 р.) навчально-методичні посібники  «Валеологія» та «Шкільна гігієна» авторів Н.І. Коцур, Л.С. Гармаш та Л.П. Товкун отримали диплом переможця та диплом лауреата. Під керівництвом професора Н.І. Коцур магістри спеціальності «Біологія» С.Г. Завіщана та К.С. Варивода на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в галузі «Вікової психології» посіли перше та третє місця.

Кафедра бере участь у виконанні держбюджетних науково-дослідних тем, затверджених Міністерством освіти і науки України. З 1999 р. і до теперішнього часу працює над виконанням таких наукових тем: 

- Теорія і практика формування здорового способу життя в навчально-виховних закладах (1999–2003 рр.), яка здійснювалася  в рамках  міжнародного проекту «Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю в Україні». Виконавець  – Н.І. Коцур, працювала на посаді старшого наукового спеціаліста.  

- Організаційна структура та критерії оцінювання рівня сформованості спортивного стилю життя підростаючого покоління України (№ 0107U002974). Наказ МОН України № 732 від 27.10.2006 р.). У 2007–2008 рр. – Н.І. Коцур працювала на посаді провідного  наукового спеціаліста.

- Педагогічні технології формування спортивного стилю життя дітей, підлітків і молоді в процесі занять фізичною культурою і спортом (№ 0109U002639. Наказ МОН України № 1043 від 17.11.2008 р.). У 2009–2010 рр. Н.І. Коцур – провідний науковий спеціаліст науково-дослідної тематики.

Організаційно-методичні засади формування спортивного стилю життя дітей, підлітків і молоді України з метою комплексного розвитку особистості. У 2013–2014 р. Н.І. Коцур – провідний науковий спеціаліст наукового проекту.

У 2015 р. Міністерством освіти і науки затверджена науково-дослідна (прикладна) держбюджетна тема «Безпека життєдіяльності і охорона здоров’я дітей і молоді: психолого-педагогічні та медичні аспекти» (№ держреєстрації НДР 0115U002439). Її керівник – професор Н.І. Коцур, виконавці, члени кафедри: доцент Л.П. Товкун, ст. викладач О.М. Миздренко, викладачі – К.С. Варивода, Н.А. Харченко.

Наукові дослідження виконавців НДР спрямовані на з’ясування теоретико-методологічних засад безпеки життєдіяльності і охорони здоров’я дітей і молоді та їх практичного застосування в системі безперервної освіти з урахуванням наукових здобутків вітчизняних та іноземних учених.  Значимість прикладного науково-дослідного дослідження з проблеми безпеки життєдіяльності і охорони здоров’я зумовлена зовнішніми і внутрішніми загрозами стосовно життя і здоров’я людини, вмінням реалізовувати сформовані знання і навички безпеки життєдіяльності і основ здоров’я  в екстремальних ситуаціях і випадках з метою надання першої медичної допомоги; впровадженням здоров’язбережувальних інноваційних технологій в системі неперервної освіти (ДНЗ, ЗНЗ, ВНЗ); потребою практики різних рівнів освіти щодо комплексного підходу й більш ґрунтовного розгляду зазначеної проблеми.

В процесі виконання науково-дослідної теми було реалізовано наступні завдання:

- визначено сутність поняття «безпека життєдіяльності» і «здоров’я» (стосовно дітей та молоді), його структурні компоненти, співвідношення значущих для розвитку дітей, підлітків, молоді видів діяльності в онтогенезі;

- проаналізовано та узагальнено стан досліджуваної проблеми в теорії і практиці психолого-педагогічної та медичної галузей наук у вітчизняних і зарубіжних джерелах;

- проведено забезпечення та організацію супроводу освітніх заходів, спрямованих на безпеку життєдіяльності та здров’язбереження дітей  молоді, орієнтуючись на Європейські виміри і стандарти;

- обґрунтовано ефективність здров’язбережувальних технологій в навчально-виховних закладах;

- охарактеризовано зовнішні і внутрішні чинники, що впливають на формування знань, умінь і навичок безпеки життєдіяльності і охорони здоров’я дошкільника, школяра, студента;

- виокремлено організаційно-методичні умови реалізації психолого-педагогічних впливів та медичних аспектів, які спрямовані на розвиток основ здоров’я і безпеки життєдіяльності дітей, підлітків і молоді в процесі наскрізної освіти (в дошкільних навчальних закладах, загальноосвітніх навчальних закладах, вищих навчальних закладах: ДНЗ, ЗНЗ, ВНЗ) і експериментально перевірена їх ефективність;

- розроблено навчально-методичні посібники з означеної теми для дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх навчальних закладів та вищих навчальних закладів.

У 2015 та 2016 рр. виконавцями держбюджетної теми за матеріалами досліджень опубліковано: 3 навчально-методичних посібників, 1 монографія; 2 статті, що входять до наукометричних баз даних (Web of Science); 6 – статей в іноземних виданнях; 12 – статей, що включені до переліку наукових фахових видань України; 50 – статей в інших виданнях та матеріалах конференцій. Під керівництвом професора Н.І. Коцур захищено 5 кандидатських дисертацій, присвячених питанням профілактичної медицини, еколого-гігієнічним, фізіологічним та медичним аспектам охорони здоров’я та безпеки життєдіяльності людини.

Результати науково-дослідної роботи із зазначеної наукової проблеми використовуються в навчальному процесі університету, зокрема: розроблено нові навчальні програми та лекційні курси з таких  дисциплін, як  «Виробнича санітарія», «Прикладна валеологія, фізіологія і гігієна праці» та циклу лабораторних робіт із значених дисциплін (розробник: ст.в. О.М. Миздренко); оновлено лекційні курси та практичні  і лабораторні заняття з дисциплін «Безпека життєдіяльності і охорона праці», «Охорона праці в галузі» (розробник: в. К.С. Варивода); оновлено лекційні курси та практичні  і лабораторні заняття з дисциплін «Педіатрія», «Валеологія», «Вікова фізіологія» для спеціальності «дошкільна освіта» (розробник: проф. Н.І. Коцур); оновлено курси лекцій і практичних занять з дисциплін «Основи медичних знань і охорона здоров’я», «Психогігієна» (розробник: доц. Л.П. Товкун); оновлено курси лекцій і практичних занять з дисципліни «Методика вивчення валеології і БЖД у початковій школі» (розробник: О.М. Миздренко).

Матеріали наукових досліджень також використовуються в роботі дошкільних навчальних закладів м. Переяслав-Хмельницького. Дослідженням охоплено ДНЗ «Любавонька» і «Сонечко». Здоров’язбережувальний супровід організації освітньо-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі та ефективність впровадження здоров’язбережувальних технологій в роботу ДНЗ були обговорені на Міжнародному науково-методологічному семінарі-практикумі, який проходив на базі ДНЗ «Любавонька» 24 вересня 2015 р. та науково-практичному семінарі для завідувачів дошкільних навчальних закладів міста та Переяслав-Хмельницького району на тему: «Організація безпеки життєдіяльності у дошкіллі» (25 березня 2016 р.). Розроблений авторами Н.І. Коцур та Л.В. Лохвицькою навчально-методичний посібник «Основи безпеки життєдіяльності і охорони здоров’я дітей в дошкільному навчальному закладі» (2016 р.) є одним із перших у вітчизняній літературі, який містить інтегровані знання з таких галузей знань, як «Основи безпеки життєдіяльності», «Анатомія і фізіологія дитини», «Валеологія», «Гігієна дітей раннього і дошкільного віку», «Основи медичних знань», «Психогігієна», «Вікова психологія», «Вікова педагогіка», «Екологія».

Упровадження матеріалів навчально-методичного посібника Н.І. Коцур та Л.В. Лохвицької «Основи безпеки життєдіяльності і охорони здоров’я дітей в дошкільному навчальному закладі» (2015 р.) в роботу дитячих навчальних закладів та навчально-методичних посібників Н.І. Коцур, Л.П. Товкун, К.С. Вариводи «Основи здоров’я учнів основної школи» (2016 р.) та «Безпека життєдіяльності в загальноосвітніх навчальних закладах» (2016 р.) в роботу загальноосвітніх навчальних закладів сприятиме формуванню знань і практичних вмінь у дітей і підлітків, які допоможуть їм дбати про безпеку, підтримувати власне здоров’я, а також формуванню фундаменту навичок безпечної поведінки.

Результати дослідження виконавців науково-дослідної тематики будуть інвестеційно привабливими та мати практичну цінність в системі підготовки майбутніх вихователів і учителів і не потребуватимуть значних матеріальних витрат.

У рамках науково-дослідної тематики було організовано і проведено у 2015 та 2016 рр. Міжнародну науково-практичну конференцію «Безпека життєдіяльності і охорона здоров’я дітей і молоді: сучасний стан і перспективи». Матеріали конференції опубліковані в збірнику наукових праць та розміщені на сайті університету.

З 2011 р. при кафедрі функціонує наукова школа «Соціальні аспекти розвитку вітчизняної науки і техніки в другій  половині ХІХ–ХХ століття» (керівник: проф. Н.І. Коцур). Наукова школа затверджена на засідання Вченої ради університету (протокол № 1 від 1.09.2011 р.). У рамках наукової школи проводяться дослідження соціальних аспектів розвитку природничих і медичних наук України.

Викладачі кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології надають консультативну допомогу учням – членам МАН (Малої академії наук) в підготовці наукових робіт, здійснюють їх рецензування та приймають участь в роботі комісій із захисту наукових робіт. Зокрема, професор Н.І. Коцур та доцент Т.Г. Кебкало входили до складу комісій із захисту науково-дослідницьких робіт членів МАН із медико-біологічних дисциплін на І  етапі (м. Переяслав-Хмельницький); у 2015 та 2016 рр. професор Н.І. Коцур була головою конкурсної комісії, а доцент Л.П. Товкун членом комісії із захисту наукових робіт членів МАН по відділенні біологія і хімія, секції «Валеологія» на ІІ обласному етапі науково-дослідницьких робіт (м. Біла Церква).

Отже, наукова діяльність кафедри спрямовувалася на дослідження медико-біологічних та психолого-педагогічних аспектів формування здорового способу життя в учнівської і студентської молоді, з’ясування  теоретико-методологічних засад безпеки життєдіяльності і охорони здоров’я дітей і молоді та їх практичного застосування в системі безперервної освіти з урахуванням наукових здобутків вітчизняних та іноземних учених, вивчення соціальних аспектів розвитку природничих і медичних наук,  надання консультативної допомоги молодим дослідникам у написанні наукових робіт.