ЛАБОРАТОРІЯ ДІАГНОСТИКИ ЗДОРОВ’Я ТА ПРОФІЛАКТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ

Із метою діагностики здоров’я студентської молоді й викладацького складу університету та профілактичної роботи з 12 грудня 2003 р. при кафедрі створено навчально-методичну лабораторію діагностики здоров’я та профілактики захворювань (наказ ректора № 220). Її завідувачі: 2003–2014 рр. – доктор історичних наук, професор Н.І. Коцур, із 2015 р. і по цей час – кандидат історичних наук, доцент Л.П. Товкун.

Навчально-методична лабораторія з діагностики здоров’я та профілактики захворювань є структурним підрозділом університету і здійснює свою діяльність із метою широкого залучення професорсько-викладацького складу університету, науковців науково-дослідних закладів, аспірантів, магістрантів і студентів університету, вчителів шкіл і членів Малої Академії Наук до розробки і впровадження методів діагностики здоров’я, поширення профілактичних заходів і методик попередження захворювань.

У своїй діяльності навчально-методична лабораторія керується чинним законодавством України (за такими основними напрямами, як здоровий спосіб життя, охорона здоров’я та профілактика ВІЛ/СНІДу) та іншими нормативними державними документами, Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку, відповідними наказами та розпорядженнями ректора університету та Положенням про навчально-методичну лабораторію.

Лабораторія узгоджує свою діяльність із навчально-методичною та науковою радами університету. Навчально-методична діяльність лабораторії здійснюється за планом, затвердженим вченою радою університету та узгодженим із навчально-методичною радою університету.

Основними завданнями навчально-методичної роботи лабораторії є:

·  надання навчально-методичної, інформаційної та консультаційної допомоги з питань профілактики захворювань, популяризації здорового способу життя, формування, збереження і зміцнення здоров’я;

·  моніторинг фізичного розвитку дітей різних вікових груп, молоді різних вікових категорій (підлітків і студентів);

·  проведення діагностики здоров’я, оцінки фізичного розвитку дітей, підлітків, студентської молоді;

·  проведення різноманітних тестувань, психологічних, функціональних проб із метою виявлення схильності до захворювань і схильності до шкідливих звичок;

·  надання консультативної долікарської допомоги в питаннях профілактики захворювань із застосуванням традиційних і нетрадиційних методів попередження захворювань ендокринної, імунної, дихальної, серцево-судинної та опорно-рухової систем;

·  використання результатів досліджень у фаховій підготовці вихователів, вчителів, аспірантів, магістрантів і науково-педагогічних кадрів, які мають забезпечувати на належному навчально-методичному рівні навчально-виховний процес в освітній галузі;

·  виховання у студентів бережливого ставлення до свого здоров’я та здоров’я оточуючих (колективу класу, групи, сім’ї), пропаганда посиленої боротьби зі шкідливими звичками;

·  впровадження в навчальні програми дисциплін кафедри тематичних лекцій із питань профілактики, етіології захворювань ендокринної, імунної, дихальної, серцево-судинної та опорно-рухової систем;

·  удосконалення змісту практики з дисциплін кафедри;

·  забезпечення підготовки до видання навчально-методичних посібників, які, окрім викладу навчального матеріалу, міститимуть вказівки і рекомендації щодо викладання шкільних природничих дисциплін і дисциплін медико-біологічного циклу вищих навчальних закладів, включатимуть тематичний матеріал із профілактики захворювань, формування здорового способу життя, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя.

Навчально-методична робота в лабораторії виконується:

·  професорсько-викладацьким складом кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології, котрий розробляє методики моніторингу стану здоров’я дітей, підлітків і молоді різних регіонів України та визначає актуальні проблеми діагностики і корекції здоров’я;

·  аспірантами, магістрантами, котрі працюють над дисертаційними дослідженнями в галузі проблем, які відповідають науково-практичному профілю лабораторії та науковій тематиці кафедри з медико-біологічних і психолого-педагогічних аспектів здоров’я;

·  стажистами, вчителями та вихователями дошкільних і шкільних навчальних закладів;

·  студентами, котрі виконують курсові та дипломні роботи за тематикою досліджень лабораторії та членами студентських наукових гуртків;

·  членами Малої академії наук, старшокласниками міських шкіл і шкіл району.

Навчально-методична лабораторія покликана всебічно розширювати участь студентів у її роботі.

Для проведення дослідження з вивчення рівня здоров’я учнівської та студентської молоді лабораторія оснащена сучасними приладами та методиками дослідження. Зокрема, такі прилади, як тонометри, динамометри кистьові, спірометри, ростоміри, ваги медичні, секундоміри, сантиметрова стрічка, антропометр використовуються для визначення: рівня соматичного здоров’я, дослідження функціонального стану серцево-судинної та дихальної систем, діагностики здоров’я за допомогою адаптаційного потенціалу, діагностики здоров’я за рівнем фізичної працездатності, визначення рівня та гармонійності фізичного розвитку, визначення індивідуальної оцінки функціональних можливостей серцево-судинної системи й фізичної підготовленості студентів за допомогою системи контролю «КОНТРЕКС-2» (експрес-контроль), визначення біологічного віку у дорослої людини, визначення харчового статусу організму, визначення ваго-ростових показників та ін.

Для забезпечення наочним матеріалом на лекціях і лабораторних заняттях з медико-біологічних дисциплін використовуються наступні медичні засоби: грілка комбінована, джгут артеріальний, груша резинова, носилки санітарні, шини медичні, бинти, вата, спирт етиловий 96 %: прилади: мікроскопи, АПТ «Вітафон», динамометр, спірометр, ростомір, фонендоскопи, інгалятор паровий; муляжі: скелет людини А 10, клітина тварини (формат 50×70), торс розбірний, суглоб колінний із меніском, генетика груп крові, будова серця, вени губчастих речовин, головний мозок, гортань, хребет із фрагментами, долі головного мозку, долька печінки, ембріогенез, еволюція сечової системи, кишка товста і тонка, кістки черепа, кишкова ворсинка, лімфатична система, легені, ліктьовий суглоб, набір мізків, нерви язика, оболонка головного мозку, основи черепа, м’язи голови і шиї, м’язи живота, слухові м’язи, м’язи голови, м’язи і зв’язки стопи, мімічні і жувальні м’язи, м’язи нижніх кінцівок, м’язи тулуба, м’язи верхніх кінцівок, провідні шляхи, вади розвитку черева, харчовий тракт, порожнини чоловічого тазу, ромбова ямка, розміщення внутрішніх органів, розріз шкіри, сегменти бронхів, будова нирок, спинний мозок, серце мале, серце людини, скелет чоловічого тазу, будова ока, будова шлунку, третя вітка трійного нерва, топографія області паху, вухо людини, череп, череп людиноподібної мавпи, нерви долонь людини; таблиці.

Навчально-методичною лабораторією здійснюється забезпечення навчального процесу та проведення круглих столів і семінарів навчально-методичною літературою обсягом – 1391 найменування та навчальні відеоматеріали: «Дослідження серцево-судинної системи тварин», «Дослідження системи органів дихання у тварин», «Опорно-рухова система людини», кодопосібник «Людина», відеофільм «Знать, чтобы жить», «Дослідження серцево-судинної системи тварин»; «Дослідження системи органів дихання у тварин»;  «Опорно-рухова система людини»; «Рівні організації живої матерії»; «ВИЧ. Знать, чтобы жить»; «Осторожно еда»; «Тело человека»: Част. 1. – История жизни. Обыкновенное чудо; Част. 2. – Первые шаги. Период полового созревания; Част. 3. – Мозг человека. Проходят годы; Част. 4. – Таинство смерти. История создания сервала;  «Наркомания»; «Большая медицинская энциклопедия»; «Расчет биоритмов»;  «Анатомический атлас: Функциональные системы организма»; «Профессиональный курс по анатомии»; «Большой анатомический атлас»; «Анатомический атлас: Функциональные системы человека»; «Иващук В.В. Первая помощь до приезда врача. Дополнительное пособие к курсу ОБЖ»; «Атлас тела человека».

Робота в лабораторії діагностики здоров’я та профілактики захворювань проводиться згідно плану роботи.

Так, із 2004 р. під керівництвом працівників навчально-методичної лабораторії проводилися такі дослідження студентів:

·  визначення рівня соматичного здоров’я за методикою Г. Апанасенко;

·  визначення адаптаційного потенціалу організму за Р. Баєвським;

·  експерс-контроль рівня фізичної підготовленості та фізичної працездатності;

·  визначення біологічного віку;

·  визначення тріади біоритмів за комп’ютерною методикою;

·  комплексна оцінка рівня здоров’я студентів.

Результати досліджень і рекомендації щодо корекції стану здоров’я студентів обговорювалися в студентських групах та на засіданнях кафедри валеології, анатомії та фізіології. Аналіз результатів дослідження висвітлювався в наукових статтях викладачів кафедри (Н.І. Коцур, Л.С. Гармаш, Т.Г. Кебкало, Л.П. Товкун, О.А. Палієнко).

У 2004–2007 н.р. за результатами досліджень було підготовлено 45 статей у фахових виданнях і збірниках наукових праць. Результати досліджень також доповідалися студентами Інституту фізичного виховання та природознавства: А. Білоцерківська, Н. Миханчук на Всеукраїнській конференції «Валеологічні освіта в навчальних закладах України» (Кіровоградський ДПУ, 2004 р.); Ю. Бойко, Н. Миханчук, О. Шамардак на Всеукраїнській науковій конференції «Валеологічна освіта в навчальних закладах України: стан, напрямки і перспективи розвитку» (Кіровоградський ДПУ, травень 2005 р.); Р. Трифонюк, Л. Редченко, Т. Гламазда, Н. Лупина на студентській конференції «Проблеми розвитку спортивно-оздоровчого туризму та краєзнавства» (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», травень 2006, 2007 рр.) та студентами Т. Родомська, В. Косенко, Ю. Василенко, О. Міщенко, Л. Бобир, Н. Лупина на ХІV всеукраїнській науково-практичній конференції «Валеологічна освіта в навчальних закладах України: стан, напрямки і перспективи розвитку» (Кіровоградський ДПУ, травень 2008 р.).

Свою роботу лабораторія діагностики здоров’я спрямовувала також на виконання спільного наказу Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров’я за № 242/178 від 21 квітня 2005 р. «Про посилення роботи щодо профілактики захворюваності дітей у навчальних закладах та формування здорового способу життя учнівської та студентської молоді». З метою надання навчально-методичної допомоги педагогам шкіл із питань профілактики психологічних порушень у дітей, шкідливості тютюнопаління, вживання алкогольних, токсичних і наркотичних речовин, психогігієни навчально-виховного процесу, формування репродуктивного здоров’я та відповідального батьківства-материнства доцентами Н.І. Коцур та Л.С. Гармаш підготовлений навчальний посібник «Психогігієна».

Під керівництвом працівників лабораторії (кандидатів наук, доцентів – Т.Г. Кебкало, Л.С. Гармаш, Н.І. Коцур) у 2004–2007 н.р. проводилися дослідження з вивчення рівня фізичного розвитку школярів, медико-біологічних та психолого-педагогічних аспектів адаптації шестирічних дітей до школи та психічне здоров’я школяра: шляхи збереження і зміцнення. Дослідження проводилися магістрантами природничо-географічного факультету (О. Демченко, Р. Трифонюк, Л. Радченко, Т. Гламазда, В. Матюшкіна, В. Білоусько, Г. Тищенко, І. Майстрик, О. Семенішін, Л. Поліщук, О. Савчук, О. Миздренко, О. Дудченко, О. Богуцька).

Результати досліджень і методичних розробок за 2004–2007 н.р. працівники лабораторії доповідали на всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях з проблем формування здорового способу життя: «Теоретико-методологічні проблеми розвитку особистості в системі неперервної освіти» (Київ, АПН України, грудень, 2004 р.); «Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я в сучасному суспільстві» (Волинський інститут фізичної культури і спорту, травень, 2005 р.); «Валеологічна освіта в навчальних закладах України: стан, напрямки і перспективи розвитку» (Кіровоградський ДПУ, 2005 р.); «Проблеми розвитку спортивно-оздоровчого туризму і краєзнавства в закладах освіти» (Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди, травень 2005 р.); «Біосоціокультурні та педагогічні аспекти фізичного виховання і спорту» (Сумський ДПУ, вересень, 2005 р.); «Психологічні проблеми збереження репродуктивного здоров’я» (грудень, 2005 р., Київ); «Проблеми організації та діяльності психологічної служби: реалії, досвід і перспективи» (жовтень, 2006 р., Київ ); «Формування мотивації ЗСШ та профілактики ВІЛ/СНІД засобами освіти» (червень, 2006 р, Київ); «Проблеми розвитку спортивно-оздоровчого туризму та краєзнавства засобами освіти» (вересень, 2006 р., Переяслав – Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди); «Формування здоров’я дітей, підлітків та молоді в умовах навчального закладу» (Суми, квітень, 2006 р.); «Ідеї, реалії та перспективи освітніх технологій: філософія, психологія, методика» (Суми, квітень 2006 р.); «Формування компетентності вчителя початкової школи в контексті моніторингу якості освіти» (Переяслав-Хм., квітень 2006 р.); «В.О. Сухомлинський в діалозі з сучасністю: культурологічні виміри шкільної, педагогічної освіти» (Переяслав-Хмельницький ДПУ, жовтень 2006 р.); «Наукові дослідження: теорія і експеримент – 2007» (Полтава, травень 2007 р.).

У 2007–2008 н.р. результати досліджень та рекомендації щодо корекції стану здоров’я студентів обговорювалися в студентських групах та на засіданнях кафедри валеології, анатомії та фізіології. Аналіз результатів дослідження висвітлювався в наукових статтях викладачів кафедри (Н.І. Коцур, Л.С. Гармаш, Т.Г. Кебкало, Н.І. Годун, Л.П. Товкун, О.А. Палієнко). За результатами досліджень було підготовлено 27 статей у фахових виданнях і збірниках. Результати досліджень також доповідалися студентами та магістрантами інституту фізичного виховання та природознавства (О. Міщенко, Л. Бобир, Т. Радомська, Н. Лупина, А. Тищенко) на ХVІ Всеукраїнській науковій конференції «Валеологічна освіта в навчальних закладах України: стан, напрямки і перспективи розвитку» (Кіровоградський ДПУ, травень 2008 р.).

Під керівництвом працівників лабораторії (канд. наук, доцентів – Т.Г. Кебкало, Л.С. Гармаш, професора Н.І. Коцур) у 2007–2008 н.р. магістрантами і бакалаврами (О. Міщенко, Л. Бобир, Т. Радомська, Т. Герасименко, Н. Дубович, Н. Лупина, А. Тищенко) проводилися дослідження з вивчення рівня психофізичного розвитку школярів, медико-біологічних та психолого-педагогічних аспектів проявів девіантної поведінки підлітків, визначення морфо-функціонального стану серцево-судинної системи, зорового аналізатора, опорно-рухової системи біоритмології, навчально-виховного процесу в школах.

Результати експериментальних досліджень використовуються у фаховій підготовці вихователів, педагогів, магістрів. Зокрема, проведені дослідження морфо-функціонального стану ендокринної, серцево-судинної системи, опорно-рухової апарату, зорового аналізатора використовуються при викладанні дисциплін «Вікова фізіологія». Дослідження з визначення рівня психофізичного розвитку  підлітків використовуються при викладанні дисциплін «Анатомії і фізіології дитини», «Вікової фізіології», «Валеології». Дослідження з визначення медико-біологічних аспектів різних форм девіантної поведінки використовується при викладанні дисциплін «Фізіології ВНД», «Психогігієни», «Валеології».

Результати досліджень і методичних розробок за 2007–2008 н.р. співробітники лабораторії доповідали на всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях із проблем формування здорового способу життя:

·  Сучасні технології у сфері фізичного виховання і спорту та валеології / Зб. наук. праць ІІ Міжнародної наук.-практ. конференції, 24–25. 05.2008. – Харків, 2008 р.

·  Шляхи вдосконалення педагогічного процесу на етапі реформуванні вищої мед. освіти/ Матеріали науково-методичної конференції мед. факультету № 4 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. – К., 2008 р.

·  Валеологічна освіта в навчальних закладах України: Стан, напрямки і перспективи розвитку / Зб. наукових праць ХІV Всеукр. наук.-практ. конф. Кіровоградська ДПУ ім. Володимира Винниченка. – Ч.1. – Кіровоград, 2008 р.

·  Історія освіти, науки і техніки в Україні: Матеріали четвертої конференції молодих учених та спеціалістів 29 січня 2008 р. / УААН. ДНСГБ. Центр історії аграрної науки, ін-т рослинництва ім. В.Я. Юр’єва УААН. – К. – Х., 2008 р.

·  Сучасні технології у сфері фізичного виховання, спорту та валеології: Збірник наукових праць ІІ міжнародної (інтернет) наук.-практ. конф.: – Х.: Акад. ВВ МВС України, 2008 р. – Частина 2.

·  Матеріали VІІІ всеукраїнської науково-методичної конференції / «Кредитно-модульна система підготовки фахівців для ринкової економіки: стан, проблеми та перспективи». – Рівне – 2007 р.

·  Екологізація сталого розвитку атмосфери і ноосферна перспектива інформаційного суспільства / Матеріали Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених / Міністерство аграрної політики України. Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва. – 3–5 жовтня, 2007 р.

·  VІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми розвитку спортивно-оздоровчого туризму і краєзнавства в закладах освіти». – 10–11 квітня, 2008 р.

·  Вища біологічна освіта у вимірі сучасних міжнародних стандартів / Науково-практична конференція. – Київ. Навчальний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, 2008 р.

У 2008–2009 н.р. за результатами досліджень було підготовлено 20 статей у фахових виданнях і збірниках. Результати досліджень також доповідалися студентами та магістрантами Інституту фізичного виховання та природознавства (Ю.О. Василенко, В.А. Носенко, О.А. Панченко, Н.І. Лупина) на V Всеукраїнській науковій конференції «Валеологічна освіта в навчальних закладах України: стан, напрямки і перспективи розвитку» (Кіровоградський ДПУ, травень 2009 р.).

Під керівництвом співробітників лабораторії (канд. наук, доцента – Т.Г. Кебкало, професора Н.І. Коцур) у 2008–2009 н.р. магістрантами (Ю.О. Василенко, В.А. Носенко, Н.І. Лупина, Т.І. Данилюк, О.З. Фурман, Т. Лубчук, О.А. Панченко) проводилися дослідження з вивчення рівня психофізичного розвитку школярів, теоретичних та методичних аспектів формування готовності майбутніх учителів до впровадження здорового способу життя в навчальних закладах; визначення функціонального стану серцево-судинної і дихальної систем організму школярів; біоритмологічна характеристика функціонального стану організму школярів; комп’ютеризації навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах; застосуванні ароматичних речовин в профілактиці захворювань і підвищенні розумової працездатності школярів.

Результати досліджень і методичних розробок за 2008–2009 н.р. співробітники лабораторії доповідали на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях із проблем формування здорового способу життя:

·  Валеологічна освіта в навчальних закладах України: Стан, напрямки і перспективи розвитку // Зб. наукових праць ХV Всеукр. наук.-практ. конф. Кіровоградського ДПУ ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2009 р.

·  V Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми розвитку спортивно-оздоровчого туризму і краєзнавства в закладах освіти» / Гуманітарний вісник Переяслав-Хм. ДПУ імені Григорія Сковороди. – Спец. Випуск. – Переяслав-Хм., 2009 р.

·  Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Освіта та здоров’я студентської молоді: проблеми та перспективи», 23 квітня 2009 р. / Полтавський ДПУ ім. В.Г. Короленка, фак-т фіз. вих. – Полтава, 2009 р.

·  Методологія та технології практичної психології в системі вищої освіти. – Інститут соціології, технології НПУ ім. М.П. Драгоманова (травень, 2009 р.).

·  Соціум. Наука. Культура: матеріали 4-ї всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 28–30 січня 2009 р. / Інститут наук. прогнозування, Кримс. ін-т економ. та господ. права – К., 2009 р.

Наукова робота в лабораторії впродовж 2009–2010 н.р. виконувалася:

а) науковцями кафедри, які розробляли методики моніторингу стану здоров’я дітей, підлітків і молоді різних регіонів України та визначали актуальні проблеми діагностики і корекції здоров’я;

б) магістрантами, які працювали над дослідженнями в галузі проблем, які відповідають ініціативній науковій тематиці кафедри з медико-біологічних і психолого-педагогічних аспектів здорового способу життя;

в) вихователями дошкільних закладів, які визначали рівень психофункціональної готовності шестирічних школярів на навчання в школі;

г) студентами, які виконували курсові, бакалаврські та дипломні роботи за тематикою досліджень лабораторії та виконували завдання під час проходження педагогічної практики щодо визначення психічного здоров’я школярів і біоритмологічної організації навчального виховного процесу в ЗОШ І–ІІІ ступенів.

Для втілення і популяризації результатів досліджень і розробок працівники лабораторії та учасники досліджень брали участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних і міжвузівських науково-практичних конференціях, а також висвітлювали результати роботи у збірниках матеріалів конференцій.

Результати досліджень і методичних розробок за 2009–2010 н.р. працівники лабораторії доповідали на всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях із проблем формування здорового способу життя: «Безопасность в туризме и рекреации» (7–8 мая, 2010 г. – г. Краков, Польша); VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Шляхи вдосконалення туристсько-краєзнавчої роботи у закладах освіти» (22–23 квітня 2010 р. в Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди); ХІ наукова конференція «Молода спортивна наука України» (25–27 березня 2010 р. в Львівському державному університеті фізичної культури); «Валеологічна освіта в навчальних закладах України:  стан, напрямки й перспективи розвитку» (21–22 травня, 2010 р. Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка); «Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології» (січень, 2010 р. Луцький інститут розвитку людини університету «Україна»); «Актуальні питання профілактичної медицини» (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, 2009 р.).

У 2009–2010 н.р. за результатами досліджень було підготовлено 13 статей у фахових виданнях і збірниках. Результати досліджень також доповідалися студентами Інституту фізичного виховання та природознавства: Н. Бойко, О. Мінчук на VІІ студентській науково- практичній конференції «Актуальні проблеми сьогодення очима молоді» (Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Тараса Шевченка); Н. Збадинською, В. Багмет на ІV Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Актуальність питання викладання у вищих навчальних закладах»; Н. Бортник, Н. Данилюк, Б. Ярмолкою на ІV Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Актуальні питання викладання спортивних ігор, туризму і спортивних дисциплін у закладах освіти» (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»).

Результати досліджень і рекомендації щодо корекції стану здоров’я студентів обговорювалися в студентських групах та на засіданнях кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології. Аналіз результатів дослідження висвітлювався в наукових статтях викладачів кафедри (Н.І. Коцур, Л.С. Гармаш, Т.Г. Кебкало, М.Т. Данилко, Л.П. Товкун, О.А. Палієнко).

Свою роботу лабораторія діагностики здоров’я спрямовувала також на виконання спільного наказу Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров’я за № 242/178 від 21 квітня 2005 р. «Про посилення роботи щодо профілактики захворюваності дітей у навчальних закладах та формування здорового способу життя учнівської та студентської молоді». З метою надання навчально-методичної допомоги педагогам шкіл із питань формування індивідуального здоров’я, шкідливості тютюнопаління, вживання алкогольних, токсичних і наркотичних речовин, гігієни навчально-виховного процесу, формування репродуктивного здоров’я науковцями Н.І. Коцур, Л.С. Гармаш та Л.П. Товкун видані навчально-методичні посібники «Шкільна гігієна», «Валеологія».

Під керівництвом працівників лабораторії (проф. Н.І. Коцур, канд. наук, доцентів – Т.Г. Кебкало, Л.С. Гармаш) у 2009–2010 н.р. проводилися дослідження з вивчення рівня фізичного розвитку молодших школярів; рівня функціонального стану організму підлітків; оцінка фізичного розвитку дітей та учнівської молоді за антропологічними показниками; дослідження вікових особливостей серцево-судинної системи школярів; аналіз здоров’язберігаючих освітніх технологій та їх використання в навчальному процесі ЗОШ; аналіз психофункціональної роботи педагога щодо подолання шкідливих звичок серед учнівської молоді; сучасні аспекти формування здорового способу життя у школярів (теоретичний і методологічні аспекти); а також аналіз сучасних хвороб школярів і робота педагога з їх попередження. Дослідження проводилися магістрантами Інституту фізичного виховання і природознавства (Н. Бойко; О. Мінчук; В. Багмет; Б. Ярмолка; Н. Бортник, Н. Данилюк; Н. Збадинська, О. Іськов).

Корекція фізичного розвитку, соматичного здоров’я, функціонального стану організму школярів і студентів обговорювалися в студентських групах і на засіданнях кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології. Аналіз результатів дослідження висвітлювався в наукових статтях викладачів кафедри (Н.І. Коцур, Л.С. Гармаш, Т.Г. Кебкало, Л.П. Товкун, О.А. Палієнко).

У 2010–2011 н.р. за результатами досліджень було підготовлено 31 стаття у фахових виданнях і збірниках та 33 публікації матеріалів конференцій.

На базі лабораторії діагностики здоров’я магістри проводили експериментальні дослідження. Захищено 11 магістерських робіт: О. Галанзовська «Оцінка фізичного розвитку студентів в залежності від переважання типу автономної нервової системи»; С. Завіщана «Комп’ютеризація навчального процесу і здоров’я школярів: сучасний стан проблеми»; С. Прокопів «Функціональний стан серцево-судинної системи у дівчат-підлітків різної тілобудови»; В. Слободян «Валеологічні аспекти професійної орієнтації школярів»; Н. Філіпчук «Взаємозв’язок фізичного розвитку школярів із способом життя»; Л. Яремич «Оцінка добових змін функціонального стану серцево-судинної системи студентів»; Д. Коваль «Дослідження функцій ока як складової частини зорової сенсорної системи»; В. Галах «Внесок професора О.Г. Черняхівського (1869–1939) у розвиток гістології України»; Н. Ольшанська «Стрес – після стресові реакції серцево-судинної системи у студентів ВНЗ»; І. Мальчевська «Дослідження соціально-психологічних і медико-біологічних проблем алкоголізації підлітків та молоді».

Бакалаври і магістри працювали над такими проблемами: визначення рівня фізичного розвитку і соматичного здоров’я школярів; дослідження гігієнічних умов і організації навчального процесу в ЗОШ; взаємозв’язок типологічних особливостей нервової системи з нервово-психічними відхиленнями у школярів; комп’ютеризація навчального процесу і здоров’я сучасних школярів; морфо-функціональні особливості розвитку організму школярів; визначення стану психічного здоров’я дітей дошкільного і шкільного віку; дослідження психофункціональної готовності до навчання в школі.

Результати досліджень магістрів друкувалися у «Збірнику студентських наукових робіт (Вип. 2. – Переяслав-Хм., 2011 р.) та у фаховому збірнику наукових праць «Історія науки на межі тисячоліть».

Результати досліджень і методичних розробок за 2010–2011 н.р. співробітники лабораторії доповідали на 26 всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях із проблем медико-біологічних і психолого-педагогічних аспектів формування здорового способу життя серед учнівської та студентської молоді.

У 2011–2012 н.р. на базі лабораторії проводилися такі дослідження: визначення рівня соматичного здоров’я та фізичного розвитку дітей і підлітків; визначення функціонального стану серцево-судинної системи школярів; фізіолого-гігієнічний супровід навчально-виховного процесу.

Для втілення і популяризації результатів досліджень і розробок науковці лабораторії, бакалаври, магістри брали участь у Всеукраїнських, регіональних, міжвузівських і міжвідомчих науково-практичних конференціях; проводили виїзні засідання лабораторії в навчальних і виховних закладах м. Переяслава-Хмельницького; висвітлювали результати роботи у педагогічних виданнях і засобах масової інформації.

У 2011–2012 н.р. на базі ЗОШ І–ІІІ ступенів № 1 м. Переяслава-Хмельницького проводився моніторинг функціонального стану серцево-судинної системи за методикою Г.Л. Апанасенка та функціональними пробами Руф’є та Мартіне-Кушелєвського. Всього обстежено 294 особи. Проведені дослідження встановили:

– серед школярів резервно-функціональні можливості серцево-судинної системи за даними індексу Робінсона становлять: низький рівень мають – 7 %; нижче середнього – 31 %; середній рівень – 37 %; вище середнього – 18 %; високий рівень мають – 7 %. Таким чином, 7 % школярів мають високі, а 7 % – низькі максимальні аеробні можливості організму. У 86 % школярів відмічаються середні показники максимальної аеробної можливості організму.

– за даними проби Руф’є школярі розподілилися за такими рівнями: нижче середнього – 16 %; середній рівень – 69 %; вище середнього – 14 %; високий – 1 %. Таким чином, у 16 % школярів резервні можливості серцево-судинної системи нижче середнього рівня, 69 % школярів мають середні показники резервних можливостей, 14 % – вище середнього і лише 1 % – високий рівень.

Отримані дані дозволили констатувати низький рівень резервно-функціональних можливостей серцево-судинної системи школярів, який у подальшому може призвести до розвитку патологій. Динаміка функціонального стану серцево-судинної системи показала, що в учнів старших класів рівень резервних можливостей серцево-судинної системи значно нижчий в порівнянні з початковими класами. Зазначені факти потребують оптимізації навчального процесу із залученням здоров’язберігаючих технологій на основі запровадження диференційованого підходу до навчання, особливо фізичного виховання.

Корекція фізичного розвитку, соматичного здоров’я, функціонального стану організму школярів і студентів обговорювалися в студентських групах і на засіданнях кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології. Аналіз результатів дослідження висвітлювався в наукових статтях викладачів кафедри (Н.І. Коцур, Л.С. Гармаш, Т.Г. Кебкало, Л.П. Товкун, О.А. Палієнко).

У 2011–2012 н.р. за результатами досліджень було підготовлено 30 статей у фахових виданнях і збірниках, опубліковано 4 статті у закордонних виданнях і 20 публікацій матеріалів конференцій.

Студенти – бакалаври, спеціалісти та магістри працювали над такими проблемами: формування здоров’язберігального простору в умовах початкової, середньої і вищої школи; формування здорового способу життя в учнівської і студентської молоді; морфо-функціональні особливості розвитку організму школярів; оцінка фізичного розвитку учнів школи за антропометричними показниками; дослідження і оцінка функціонального стану серцево-судинної системи дітей, підлітків та студентів; репродуктивне здоров’я сучасної молоді: стан, проблеми, перспективи.

На базі лабораторії діагностики здоров’я захищено 8 магістерських робіт: К.С. Варивода «Здоров’язберігальні технології в профілактиці порушень серцево-судинної системи сучасних школярів»; М.Ю. Басюк «Репродуктивне здоров’я: стан, проблеми, перспективи»; В.В. Страшевська «Здоров’язберігальні технології в умовах початкової школи»; О. Лук’янов «Оцінка сезонних коливань функціональних показників серцево-судинної системи у людей різних вікових категорій»; А. Ярмак «Дослідження кардіо-респіраторної системи студентів спеціальності фізичне виховання 1–3 років навчання»; Л.М. Долгоносова «Хвороби школярів: сучасний стан проблеми та роль педагога у їх попередженні»; Т.В. Митрофанова «Оцінка фізичного розвитку учнів сільської школи за антропометричними показниками»; Л. Яремич «Дослідження функціонального стану серцево-судинної системи студентів».

У 2011–2012 н.р. захищено 3 бакалаврські роботи. Результати досліджень магістрів, бакалаврів друкувалися у «Збірнику студентських наукових робіт» (Вип. 3. – Переяслав-Хм., 2012 р.). Опубліковано 10 наукових праць.

Результати досліджень та методичних розробок за 2011–2012 н.р. співробітники лабораторії доповідали на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях із проблем медико-біологічних і психолого-педагогічних аспектів формування здорового способу життя серед учнівської та студентської молоді. Вони взяли участь у 18 конференціях.

У 2012–2013 н.р. членами лабораторії опубліковано 2 монографії, 49 статей, із них 15 статей у фахових виданнях, 8 статей у закордонних виданнях. Взято участь у 32 конференціях, серед них у 14 міжнародних і 18 – всеукраїнських.

На базі лабораторії діагностики здоров’я під керівництвом Н.І. Коцур, Л.С. Гармаш, Т.Г. Кебкало, Л.П. Товкун та Н.І. Годун. у 2012–2013 н.р було захищено 15 бакалаврських і 11 магістерських робіт. Результати досліджень магістрів і бакалаврів друкувалися у «Збірнику студентських наукових робіт» (Вип. 4. – Переяслав-Хм., 2012 р.) та в матеріалах доповідей ХІ міжнародної науково-практичної конференції «Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку», (11–13 квітня 2013 р., м. Харків). Всього опубліковано 25 статей.

У 2013–2014 н.р. членами лабораторії опубліковано 1 монографія, 9 навчально-методичних посібників, 49 статей, із них 22 статті у фахових виданнях, 11 статей у закордонних виданнях, 6 статей, які входять до науко-метричної бази. Співробітники лабораторії взяли участь у 27 конференціях, серед них у 18 міжнародних та 9 – всеукраїнських.

На базі лабораторії діагностики здоров’я під керівництвом Н.І. Коцур, Л.С. Гармаш, Т.Г. Кебкало, Л.П. Товкун та Н.І. Годун у 2013–2014 н.р. було захищено 17 бакалаврських, 13 дипломних робіт і 9 магістерських робіт. Результати досліджень магістрів, бакалаврів друкувалися у «Збірнику студентських наукових робіт (Вип. 5. – Переяслав-Хм., 2014 р.) та опубліковані в збірнику наукових праць ХІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції Кіровоградського ДПУ імені Володимира Винниченка (Вип. ХІІ. – Кіровоград, 2014 р.), у збірнику наукових праць IV Всеукраїнської науково-практичної конференції, посвяченої 210-річчю з дня заснування Харківського Національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (Харків, 2014 р.), збірнику наукових праць IV Міжнародної науково-практичної конференції «Безпека життєдіяльності і охорона здоров’я дітей і молоді ХХІ сторіччя: сучасний стан, проблеми та перспективи» (м. Переяслав-Хмельницький, 2014 р.).

У 2014–2015 н.р. членами лабораторії опубліковано 7 навчально-методичних посібників, 54 статті, із них 18 статей у фахових виданнях, 12 статей у закордонних виданнях і виданнях, які входять до науко-метричної бази даних, 24 статті опубліковано у матеріалах міжнародних (19) і всеукраїнських (5) конференцій.

На базі лабораторії діагностики здоров’я під керівництвом Н.І. Коцур, Л.С. Гармаш, Т.Г. Кебкало, Л.П. Товкун, Н.І. Годун Ю.О. Гріненка у 2014–2015 н.р. захищено 12 бакалаврських, 14 дипломних робіт і 7 магістерських робіт. Результати досліджень магістрів, бакалаврів друкувалися у: «Збірнику студентських наукових робіт» (Переяслав-Хмельницький, 2015 р.); збірнику наукових праць XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Валеологічна освіта в навчальних закладах України: стан, напрямки і перспективи розвитку», збірнику наукових праць XII Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (Кіровоград, 2015 р.), матеріалах VIII Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» (Переяслав-Хмельницький, 2014 р.), збірнику матеріалів V Всеукраїнської заочної науково-методичної конференції «Теоретичні та методичні проблеми фізичної реабілітації» (Херсон, 2014 р.), матеріалах ХІV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» (Переяслав-Хмельницький, 2015 р.), збірнику наукових праць V Міжнародної науково-практичної конференції «Безпека життєдіяльності і охорона здоров’я дітей і молоді ХХІ сторіччя: сучасний стан, проблеми та перспективи» (Переяслав-Хмельницький, 2015 р.).

Результати теоретичних і експериментальних досліджень членів лабораторії використовуються у фаховій підготовці вихователів, педагогів. Зокрема, проведені дослідження функціонального стану серцево-судинної системи, оцінка фізичного розвитку школярів використовуються при викладанні дисциплін «Вікова фізіологія» та «Шкільна гігієна». Питання щодо впровадження здоров’язбережувальних технологій в умовах загальноосвітніх навчальних закладах і сучасний стан харчування, поширення шкідливих звичок, репродуктивного здоров’я молоді використовуються при викладанні таких навчальних дисциплін, як «Валеологія», «Психогігієна», «Шкільна гігієна».

Наукові розробки членів лабораторії застосовуються в практичній діяльності вихователів, педагогів, психологів. Зокрема, наукові розробки професора Н.І. Коцур щодо питань адаптації дітей шестирічного віку до навчання в школі, оцінки фізичного і психічного здоров’я дошкільнят застосовуються вихователями ДНЗ Київщини. Наукові розробки Н.І. Коцур, Л.С. Гармаш і Л.П. Товкун із питань моніторингу здоров’язбережувального супроводу та впровадження здоров’язбережувальних технологій мають практичне застосування в загальноосвітніх навчальних закладах.

Навчальні посібники Н.І. Коцур, Л.С. Гармаш, Л.П. Товкун «Валеологія» і «Шкільна гігієна» на Всеукраїнському конкурсі «Краща робота безпеки життєдіяльності та основ здоров’я за 2010» визнані одними з найкращих і нагороджені дипломами переможців.

Із метою попередження поширення інфекційних захворювань і профілактики захворюваності серед студентської молоді лабораторією розроблені та розповсюджені серед студентів і співробітників пам’ятні листівки до – Всесвітнього дня імунітету (1 березня), Міжнародного дня боротьби з наркотиками (1 березня), Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом (24 березня); Всесвітнього дня охорони здоров’я (7 квітня; 10 жовтня); Всесвітнього дня Червоного Хреста (8 травня); Всесвітнього дня без тютюну (31 травня); Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища (1 червня); Всесвітнього дня боротьби з наркоманією (26 червня), Міжнародного дня не паління (18 листопада); боротьби зі СНІДом (1 грудня). Проведено зі студентами семінари-лекторії на тему: «Соціальні захворювання та їх профілактика». Під час епідемій грипу співробітниками лабораторії читаються лекції з питань профілактики грипу серед студентів і викладачів.

У лютому 2015 р. для викладачів і співробітників університету співробітниками лабораторії проведено семінар «Надання першої медичної допомоги у надзвичайних станах і ситуаціях». 24 березня того ж року доц. Л.П. Товкун провела семінар для студентів, присвячений Всесвітньому дню боротьби з туберкульозом.

Упродовж 2011–2015 рр. лабораторією проведено п’ять Міжнародних науково-практичних конференцій «Безпека життєдіяльності і охорона здоров’я дітей і молоді ХХІ сторіччя: сучасний стан, проблеми та перспективи».

Лабораторія співпрацює з провідними вузами та науково-дослідними установами: Європейською асоціацією наук з безпеки життєдіяльності (Польща), Міжнародною Академією безпеки життєдіяльності, Академією безпеки та основ здоров’я, Міжнародною Академією культури безпеки, екології і здоров’я з питань безпеки та охорони здоров’я дітей, підлітків і молоді;
ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України»; з кафедрою комунальної гігієни та екології людини Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця з проблеми фізіолого-гігієнічного супроводу навчального процесу, з Національним українським державним медико-соціальним центром ветеранів війни з питань фізичної реабілітації внаслідок отриманих травм і хвороб.

Навчально-методична лабораторія кафедри тісно співпрацює з навчально-виховними закладами Київщини. Актуалізація проблем із здоров’я дітей і підлітків у шкільні роки спрямовує викладачів кафедри до пошуку можливих шляхів зниження ризиків шкільної освіти, утвердження у суспільстві цінностей здорового способу життя. Розв’язання проблеми впровадження здорового способу в навчально-виховний процес лабораторія здійснює в тісній співпраці з дошкільними установами та загальноосвітніми школами міста. Результатом цієї співпраці стала реалізація міжнародного проекту «Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю в Україні», основною метою якого є впровадження таких форм і методів навчально-виховної діяльності в закладах освіти, які б сприяли збереженню та зміцненню здоров’я школярів і педагогічного персоналу через створення відповідного соціального та фізичного середовища, цілеспрямованої роботи на формування валеологічної свідомості та залучення школярів до здорового способу життя. Для забезпечення виконання цього проекту професором Н.І. Коцур проведені семінари-практикуми для директорів загальноосвітніх шкіл І–ІІІ ступенів м. Переяслава-Хмельницького, обласний семінар-практикум для директорів шкіл-інтернатів обласної комунальної власності на базі Переяслав-Хмельницької школи-інтернату, а також низку науко-методичних семінарів-практикумів для завідувачів, методистів і вихователів дошкільних навчальних закладів Київщини. На семінарах розглядалася низка питань стосовно здоров’язбережувального супроводу навчального процесу та основні проблеми психофізіологічної готовності шестирічних дітей до школи.

Із питань збереження і зміцнення фізичного, духовного, психічного та соціального здоров’я учнів 1–11 класів підписано угоди з ЗОШ І–ІІІ ступенів № 1, № 2, № 4 м. Переяслава-Хмельницького, ДНЗ № 7 «Берізка», ДНЗ № 9 «Сонечко», ДНЗ № 10 «Любавонька».

Перспективи подальшої роботи лабораторії спрямовані на підготовку монографій, навчально-методичних посібників і рекомендацій із медико-біологічних дисциплін, підготовці фахових статей із проблеми формування здорового способу життя в учнівської і студентської молоді, участі членів лабораторії в міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях і міжнародній співпраці з актуальних питань безпеки життєдіяльності та охорони здоров’я дітей, підлітків, молоді. Планується проведення низки експериментальних досліджень із визначення і оцінки морфо-функціонального стану школярів, фізичного розвитку під керівництвом членів лабораторії на базі ДНЗ і ЗОШ студентами під час проходження педагогічних практик.

Підсумовуючи результати діяльності лабораторії діагностики здоров’я і профілактики захворювань можна констатувати певні здобутки в науково-дослідній, навчально-методичній і консультативній роботі з питань формування, збереження і зміцнення здоров’я дітей і молоді.