Сьогодні кафедра – потужний структурний підрозділ університету, який проводить навчальну, методичну, наукову та науково-організаційну роботу з медичних і біологічних навчальних дисциплін. За період розвитку кафедри значно зріс її науковий потенціал. Сучасний склад кафедри представлений фахівцями вищої кваліфікації, серед яких 1 доктор наук, професор, 9 кандидатів наук, із них 6 доцентів, 3 старших викладачів. Якісний показник професорсько-викладацького складу кафедри складає 90%.

Діяльність кафедри реалізується відповідно до Концепції наукової та науково-технічної діяльності й перспективного плану розвитку університету згідно з вимогами Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», а також інших нормативно-правових документів. Кафедра надає освітні послуги відповідно до державних стандартів та лізенційних вимог та забезпечує читання близько 50 навчальних дисциплін на всіх спеціальностях університету. Основні освітні завдання кафедри спрямовані на організацію та проведення навчального процесу з навчальних дисциплін кафедри згідно з навчальним планом певної спеціальності і програм навчальних дисциплін; забезпечення високої якості навчального процесу відповідно до стандартів вищої освіти та нормативних документів з організації навчального процесу; удосконалення змісту навчання із врахуванням сучасних досягнень науки, техніки, технології та виробництва; впровадження прогресивних методів і сучасних інформаційних технологій навчання; удосконалення методів оцінювання якості навчального процесу; організацію та проведення практик і дипломного проектування; організацію та проведення державної атестації випускників, забезпечення ефективної роботи державних екзаменаційних комісій; проведення вступних екзаменів до аспірантури та кандидатських екзаменів.

Одним із основних напрямків діяльності кафедри є навчально-методична робота зі студентами, яка організована у відповідності з вимогами і нормативними документами Міністерства освіти і науки України. Усі навчальні дисципліни забезпечено навчально-методичними комплексами, які відображають специфіку фахової підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів кожного факультету.

Професорсько-викладацький склад кафедри впроваджує в педагогічний процес сучасні методи активізації навчальної діяльності студентів, спрямовані на розвиток пізнавальних інтересів, самостійності за рахунок використання інтерактивних методів та інформаційних технологій. Відповідно до плану роботи кафедри проводяться методичні семінари з актуальних питань методики викладання медико-біологічних дисциплін. Для удосконалення навчального процесу викладачами кафедри приділяється велика увага підготовці і виданню методичних розробок та рекомендацій для студентів різних спеціальностей.

У навчально-методичній роботі викладачі кафедри ведуть постійний пошук сучасних інноваційних форм і методів навчання, зосереджують свої зусилля на модернізації системи викладання відповідно до ідей та нормативних документів Міністерства освіти і науки України. У навчальному процесі застосовуються сучасні засоби навчання, розроблено авторські методичні рекомендації з окремих предметів, постійно поповнюється бібліотечний фонд університету та кафедри, репозитарій університету, удосконалюється навчально-методичний супровід із урахуванням сучасних досягнень теорії та інноваційних освітніх технологій.

Особливо велика увага при викладанні медико-біологічних дисциплін приділяється самостійній роботі студентів. Завдання для самостійної роботи розробляються відповідно до змісту тем, що вивчаються, і включають завдання різних рівнів складності, різних видів (репродуктивні і творчі). Індивідуальні завдання передбачають також індивідуально-диференційований підхід у виборі змісту завдань.

Колектив кафедри працює над удосконаленням методів перевірки і оцінювання якості навчального процесу: організацію іспитів, заліків, інших контрольних навчальних заходів – як важливого інструменту об’єктивної оцінки знань та практичних навичок. Значна увага викладачами кафедри приділяється організації всіх видів контролю і оцінки якості знань здобувачів ступеня вищої освіти з педагогічних дисциплін.

Викладачами кафедри підготовлено понад 50 методичних розробок на допомогу студентам у навчальному процесі, які постійно оновлюються та поповнюються. Для теоретичної і практичної підготовки студентів видано понад 50 навчальних, навчально-методичних посібників та підручників. Зокрема: Н.І. Коцур «Основи педіатрії і дошкільної гігієни» (2004, 2008 рр.); «Практикум з основ гігієни дітей дошкільного віку» (1999 р.); Н.І. Коцур, Л.С. Гармаш «Основи валеології» (1997 р.), «Основи психогігієни» (1997), «Оцінка морфо-функціонального стану організму дітей і підлітків» (2001 р.), «Психогігієна» (2005, 2006 рр.); Н.І. Коцур, Л.С. Гармаш, Л.П. Товкун «Валеологія» (2009, 2010, 2011 рр.), «Шкільна гігієна» (2010 р.); Н.І. Коцур, Л.П. Товкун, Н.І. Годун, О.М. Миздренко «Анатомія та фізіологія дитячого організму. Валеологія. Основи медичних знань. Шкільна гігієна» (2014 р.), «Основи медичних знань. Анатомія та фізіологія дитячого організму. Вікова фізіологія і шкільна гігієна. Валеологія» (2015 р.); Н.І. Коцур «Основи безпеки життєдіяльності і охорони здоров’я дітей в дошкільних закладах» (2015 р.); Т.Г. Кебкало «Цитологія. Спеціальна гістологія» (2015 р.); Т.Г. Кебкало, О.А. Палієнко «Фізіологія людини і тварини» (2015 р.); О.А. Палієнко «Анатомія людини» (2015 р.), «Анатомія людини з основами спортивної морфології» (2015 р.), «Вікова фізіологія, валеологія, шкільна гігієна і безпека життєдіяльності» (2015 р.); Н.І. Коцур, Л.П. Товкун, К.С. Варивода «Основи здоров’я учнів основної  школи» (2016 р.), «Основи безпеки життєдіяльності в загальноосвітніх навчальних закладах» (2016 р.), С.І. Горденко «Охорона праці в галузі» (2016 р.) та ін.

Для проведення навчально-методичної роботи кафедра забезпечена сучасними приладами та обладнанням, електронними носіями навчально-наочних посібників, необхідною комп’ютерною і діагностичною технікою. Оформлені і обладнані навчальні аудиторії з анатомії, фізіології та валеології.

З 2004–2005 н.р. кафедра активно проводить і вдосконалює кредитно-модульну систему організації навчального процесу. Розроблені робочі модульні програми з кожної дисципліни, пакет тестових завдань для підсумкового контролю  знань і комплекс навчально-методичних матеріалів до проведення практичних занять і самостійної роботи студентів. Для заочної та дистанційної форми навчання підготовлено пакет навчально-методичного забезпечення (електронні посібники, курси лекцій, методичні розробки до практичних занять та самостійної роботи, контрольні запитання, тести, перелік рекомендованої літератури).

Навчально-методична робота викладачів кафедри поєднується із керівництвом педагогічною практикою студентів у навчально-виховних закладах Київщини. На допомогу студенту викладачами кафедри розроблені методичні рекомендації щодо виконання практичних завдань педагогічної практики з дисциплін «Шкільна гігієна», «Валеологія», «Основи педіатрії і дошкільної гігієни» та «Психогігієна» для всіх спеціальностей. Методисти педагогічних практик підготували більше 20 програм для студентів різних спеціальностей. Практична підготовка майбутніх учителів, вихователів та психологів проводиться в дусі відповідального ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточуючих як найвищої індивідуальної і суспільної цінності. Саме тому основною метою медико-педагогічної підготовки студентів є формування глибоких теоретичних знань та вміння використовувати їх як щодо оздоровлення індивідуального здоров’я, так і в професійній діяльності вчителя – формувати і зміцнювати здоров’я школярів. Ця мета досягається викладачами кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології при проведенні теоретичних і практичних занять за рахунок розв’язання наступних освітніх і виховних завдань: розвиток готовності вчителя формувати, зберігати й поліпшувати здоров’я дитини; формування у вчителя відповідальності за власне здоров’я; формування у вчителя системно-цілісних уявлень про здоров’я як ціннісну категорію; оволодіння оздоровчими технологіями навчання; оволодіння методиками оцінювання рівня здоров’я і валеологічного моніторингу; розвиток умінь приймати відповідальні рішення щодо проблем збереження здоров’я учнів і власного здоров’я; формування знань і вмінь дослідницького характеру, спрямованих на розвиток здатності до розв’язання валеологічних проблем; формування знань і вмінь, необхідних для створення валеологічних умов навчання і виховання в закладах освіти тощо.