ЗВІТ

про проведення VІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Безпека життєдіяльності, екологія і охорона здоров’я дітей і молоді ХХІ сторіччя: сучасний стан, проблеми та перспективи»

 

28-29 вересня 2017 р. на базі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» була проведена VІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція«Безпека життєдіяльності, екологія і охорона здоров’я дітей і молоді ХХІ сторіччя: сучасний стан, проблеми та перспективи».

Конференція проходила в рамках плану наукових заходів Міністерства освіти і науки України на 2017 р. Національної Академії педагогічних наук України, Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», Європейської Асоціації наук з безпеки (Польща).

Метою конференції було забезпечити систематичність, послідовність і наступність у формуванні основ безпеки життєдіяльності, навичок екологічної поведінки в довкіллі та впровадженні здоров’язберігальних технологій у дошкільній, початковій, середній і вищій ланках освіти.

У роботі конференції взяло участь як вітчизняні науковці, так і закордонні – з Польщі та Австрії.

Серед закордонних і вітчизняних наукових установ і вищих навчальних закладів на конференції були представлені: Європейська Асоціація наук з безпеки (Польща); Національна Академія педагогічних наук України; ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»; Державна установа «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України»; Київський університет імені Бориса Грінченка; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса, НАН України; Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського та загальноосвітні та дошкільні навчальні заклади Київщини.

Обговорення глобальних вимірів безпеки життєдіяльності дітей і молоді відбувалося в режимі форуму на сайті університету (http://www.phdpu.edu.ua / 28-29 вересня 2017 року)під час секційних засідань «Безпека життєдіяльності дітей і молоді»та«Здоров’язбережувальний супровід у системі освіти».

У рамках секції «Безпека життєдіяльності дітей та молоді» розглядалися актуальні питання підготовки учнівської та студентської молоді з різних напрямів безпеки життєдіяльності,проблеми міжнародної безпеки, розглядалися актуальні питання підготовки учнівської та студентської молоді з різних напрямів безпеки, різні види безпек школярів в освітньому середовищі, аспекти безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку під час різних видів діяльності.

У межах секції «Здоров’язбережувальний супровід в системі освіти» обговорювалася низка питань щодозастосування здоров’язберігаючих технологій у дошкільних навчально-виховних закладах, а також середньої та вищої школи. Розглянуто питання порушення стану соматичного, психічного та репродуктивного здоров’я школярів і студентів, а такожшляхи вирішення цієї проблеми.

Підсумовуючи, зауважимо, що ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»постійно ініціює наукові семінари та конференції, покликані привернути увагу громадськості до важливості вивчення основ безпеки життєдіяльності саме на рівні культури виховання, гігієнічного, медичного та соціального виховання – як у родині, так і в навчальних закладах.

Матеріали конференції опубліковані у збірнику наукових праць ДВНЗ «Безпека життєдіяльності, екологія і охорона здоров’я дітей і молоді ХХІ сторіччя: сучасний стан, проблеми та перспективи» (Переяслав-Хмельницький, 2017) і науковому журналі «Молодий вчений», що входить до наукометричної бази IndexCopernicus (№ 9.1 (49.1), вересень, 2017).

Підводячи підсумки, необхідно зазначити, що обговорені питання на конференції посилять інтеграцію природничої та гуманітарної науки, освіти і практики, збагатять науковий соціум новими концептуальними підходами до безпеки в площині «людина-суспільство-природа».

Матеріали конференції:

Програма_БЖД_2017.PDF (898323)
Збірник_БЖД_2017_рік.PDF (1868766)

 

Журнал "Молодий вчений"

molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/9.1_49.1_2017.pdf

Матеріали конференції на сайті ПХДПУ:

www.phdpu.edu.ua/index.php/naukova-robota/konferentsiji-ta-seminari/vii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-internet-konferentsiya-bezpeka-zhittediyalnosti-ekologiya-i-okhorona-zdorov-ya-ditej-i-molodi-khkhi-storichchya-suchasnij-stan-problemi-ta-perspektivi